INTEGRITEITSBELEID VOOR Lindström & Sondén AB

Lindström & Sondén AB BESCHERMT UW PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

Mijnbuitenkeuken.nl wordt geëxploiteerd door Lindström & Sondén AB en wij waarborgen dat uw persoonsgegevens integer worden verwerkt met een optimaal beschermingsniveau en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit integriteitsbeleid omschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers aan onze website. Bij eventuele vragen over ons integriteitsbeleid kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens en die van onze ombudsman voor gegevensbescherming vindt u onder ”Contactinformatie”.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn verwerkingverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zijn daarom verantwoordelijk voor een correcte en veilige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij verkopen producten onder diverse handelsmerken en segmenten en via diverse websites. Wij zijn verwerkingsverwoordelijke van persoonsgegevens die worden verzameld op Mijnbuitenkeuken.nl.

ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In onderstaande tabel staat vermeld waar we uw persoonsgegevens vandaan krijgen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze verwerken, op grond van welke wettelijke rechtsgrondslag wij dit doen en wat de looptijd is van de verwerking van uw persoonsgegevens. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet met ons te delen, hebben wij echter niet de mogelijkheid om producten aan u te verkopen of te leveren, u klantenservice te verlenen, u promotiematerialen toe te sturen of op andere wijze met u in contact te treden om onze diensten te verlenen.

Klantgegevens

Wij hebben persoonsgegevens verzameld:Categorieën persoonsgegevensDoel van verwerkingRechtsgrondslagLooptijd
Van u of het bevolkingsregister (op uw verzoek)Naam, e-mail, adres en telefoonnummerAdministratie van uw aankoop, bijv. identificatie en leeftijdscontrole, aannemen van een bestelling en leveren van het product Uitvoering van overeenkomst7 jaar
Van uNaam, e-mail en eventuele overige persoonsgegevens die u met onze klantenservice deeltKlantenservice verlenenDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om u op aanvraag klantenservice te verlenen (belangenafweging)7 jaar
Van uNaam, e-mail, technische gegevens, bijv. IP-adres, apparaat-ID, browser, andere gegevens van cookies of gelijksoortige trackingtechnologie, online gedrag, bijv. welke producten u hebt gekochtUw online gedrag analyseren, wijzigingen doorvoeren en promotiemateriaal naar u versturenDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om onze diensten en producten te promoten (belangenafweging).3 jaar
Van uNaam, e-mail, eventuele overige gegevens die u deelt m.b.t. deelname aan de prijsvraagAdministratie van prijsvragen waar u aan deelneemtDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om prijsvragen voor onze klanten te organiseren (belangenafweging)3 jaar
Van uPersoonsgegevens die u hebt gedeeld bij het plaatsen van een recensie, bijv. naamTonen van recensies aan andere klanten en het aanpassen van onze producten en ons assortimentDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om recensies te tonen en producten aan te passen op basis van deze recensies (belangenafweging)Termijn in overeenstemming met algemene voorwaarden
Van uNaam, e-mail, informatie over uw aankoop en gebruik van het productAdministratie van retourenUitvoering van overeenkomst2 jaar
Van u, door camerabewaking of via cookies op onze websiteAankopen, bestelhistorie, (tijdelijk) persoonsnummer, video- en geluidsopnames, technische gegevens, bijv. IP-adres, apparaat-ID, browser, andere gegevens van cookies of gelijksoortige trackingtechnologie, online gedrag, bijv. welke producten u hebt gekocht op onze website of een van onze andere websitesVoorkomen van misbruik van onze websites, diensten of producten en het voorkomen van strafbare feiten, bijv. fraudeDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om te waarborgen dat onze diensten en producten worden gebruikt in overeenstemming met onze voorwaarden en toepasselijke wetgeving (belangenafweging)3 jaar
Van uNaam, e-mail, informatie over uw aankopenNaleving van toepasselijke wetgeving, bijv. wetgeving inzake reclamaties, boekhouding, belasting en productveiligheidDe verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoenUw persoonsgegevens worden verwerkt zolang dit wettelijk vereist is
Van uNaam, e-mail, informatie over uw aankopenBehartiging van onze juridische belangen, bijv. bij niet-betalingDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang van behartiging van onze juridische belangen, bijv. betaald worden (belangenafweging)7 jaar
Van uGegevens verstrekt bij aankoop in de winkelKoopgedrag analyseren, wijzigingen doorvoeren en promotiemateriaal naar u versturenInstemming3 jaar

Gegevens van bezoekers aan onze websites

Wij hebben persoonsgegevens verzameld:Categorieën persoonsgegevensDoel van verwerkingRechtsgrondslagLooptijd
Via cookies op onze websitesTechnische gegevens, bijv. IP-adres, apparaat-ID, browser, andere gegevens van cookies of gelijksoortige trackingtechnologie, online gedrag, bijv. welke producten u hebt gekocht op onze website of een van onze andere websitesUw online gedrag analyseren, wijzigingen doorvoeren en promotiemateriaal naar u versturenInstemming3 jaar
Via cookies op onze websiteTechnische gegevens, bijv. IP-adres, apparaat-ID, browser, andere gegevens van cookies of gelijksoortige trackingtechnologieOm te waarborgen dat onze website functioneertDe verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang om te waarborgen dat onze website functioneert zoals beoogd (belangenafweging)1 jaar
Via cookies op onze websiteTechnische gegevens, bijv. IP-adres, apparaat-ID, browser, andere gegevens van cookies of gelijksoortige trackingtechnologieVoor de ontwikkeling van onze website, bijv. op basis van de manier waarop de website wordt gebruiktInstemming1 jaar

PROFILERING

Wij kunnen informatie over u verzamelen vanuit verschillende bronnen om conclusies te trekken over uw belangen en uw online gedrag. Dat heet profilering. Profilering biedt ons de mogelijkheid om een klantprofiel aan te maken met informatie over o.a. uw aankopen bij ons en in welke producten u interesse hebt getoond op onze websites. Het doel met onze profilering is om te waarborgen dat de marketinguitingen die we naar u verzenden, bijv. persoonlijke aanbiedingen of zgn. gepersonaliseerde advertenties, relevant zijn.

ONZE KANALEN OP SOCIAL MEDIA

Wij verwerken persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn via onze kanalen op social media voor promotie van ons en onze producten en interactie met bestaande klanten, potentiële klanten en samenwerkingspartners. De verwerking is noodzakelijk voor ons rechtmatige belang van promotie van ons en onze producten en interactie met bestaande klanten, potentiële klanten en samenwerkingspartners (belangenafweging). De persoonsgegevens worden gebruikt zolang dit noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor informatie over de manier waarop de verschillende platforms persoonsgegevens verwerken in verband met uw bezoek aan onze kanalen op social media waaronder Facebook en Instagram verwijzen wij u naar het integriteitsbeleid van de respectieve platforms.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan anderen (derden), behalve in situaties waar dit wettelijk verplicht is of om te voorzien in de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.
DerdenDoel van delenPersoonsgegevens die gedeeld worden
Andere bedrijven binnen ons concernHet kan nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere bedrijven binnen het concern omdat centrale functies waaronder analyse, marketing en financiën centraal worden afgehandeld binnen ons concern.3 jaar
Leveranciers en samenwerkingspartnersWij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende leveranciers en/of samenwerkingspartners indien deze leveranciers of samenwerkingspartners uw persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren, bijv. leveranciers van clouddiensten.3 jaar
AutoriteitenPersoonsgegevens kunnen aan de autoriteiten worden verstrekt indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.7 jaar
AfstotingAls we voornemens zijn om onze gehele organisatie of delen ervan over te dragen kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met potentiële kopers.7 jaar

UW RECHTEN

Een samenvatting van de rechten die u als geregistreerde hebt conform de AVG volgen hierna.

Recht op intrekking van instemming

Als het gebruik van uw persoonsgegevens wettelijk is gebaseerd op uw instemming, hebt u het recht om op ieder moment uw instemming in te trekken. U neemt hiervoor contact met ons op via de contactgegevens die onder aan dit integriteitsbeleid staan vermeld.

Recht op informatie

U hebt recht op informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en kunt daarbij een kopie hiervan ontvangen inclusief de doelstellingen van de verwerking, categorieën van de persoonsgegevens die verwerkt worden, categorieën van de ontvangers van persoonsgegevens, looptijd, uw rechten met betrekking tot de verwerking, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (profilering inbegrepen), informatie over beveiligingssystemen die worden toegepast bij event. overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER en, indien gegevens niet door u zijn verstrekt, waar deze gegevens vandaan komen.

Recht op rectificatie

Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist, onvolledig of gedateerd zijn, hebt u het recht om ons te verzoeken deze zonder onnodige vertragingen te corrigeren of aan te vullen.

Recht op verwijdering

U hebt vaak het recht om ons te verzoeken zonder onnodige vertragingen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is het geval als (i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doelstellingen waarvoor ze verwerkt worden, (ii) u uw instemming intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking, (iii) u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of tegen verwerking op grond van belangenafweging als rechtsgrondslag en we geen doorslaggevende factoren voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, (iv) de verwerking niet plaatsvindt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte, (v) de persoonsgegevens onwettelijk zijn verwerkt of (vi) de persoonsgegevens verwijderd moeten worden om wettelijke verplichtingen na te komen.

Recht van verzet

U hebt te allen tijde recht op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij ondersteunen op basis van de rechtsgrondslag belangenafweging, met inbegrip van bijv. profilering. Daarnaast hebt u altijd recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan verder niet meer verwerken, indien wij geen dwingende gegronde redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking plaatsvindt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van verwerking

In sommige gevallen hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is het geval als (i) u van mening bent dat de persoonsgegevens niet juist zijn en in afwachting bent van onze controle op de juistheid van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onwettig is en u in plaats van het verwijderen van persoonsgegevens graag ziet dat de verwerking wordt beperkt, (iii) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het vaststellen van, het aanspraak maken op of het verdedigen van een recht in rechte of (iv) wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet dat is afgestemd op belangenafweging en u in afwachting bent van afronding van de controle van de manier waarop onze gegronde redenen zwaarder wegen dan die van u.

Recht op dataportabiliteit

Als de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt geautomatiseerd verwerkt worden en met uw instemming of op basis van een overeenkomst met u als rechtsgrondslag, hebt u het recht op de ontvangst van uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en de overdracht van persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op het indienen van klachten bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om klachten in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Zweedse Autoriteit Persoonsgegevens: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden.

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën voor het aanbieden van bepaalde functies op onze website, het verbeteren van de website en het verzenden van betere en persoonlijkere marketinguitingen. Wij gebruiken cookies in overeenstemming met dit Integriteitsbeleid en ons beleid voor cookies, zie link naar cookiebeleid.

WIJZIGINGEN

Wij hebben het recht om het Integriteitsbeleid op ieder moment te wijzigen. Bij wijzigingen in dit Integriteitsbeleid publiceren wij het aangepaste Integriteitsbeleid op vinkylen.se met opgave van het tijdstip waarop die wijzigingen in werking treden. Wij kunnen u ook op een andere passende wijze hierover informeren.

CONTACTINFORMATIE

Neem contact met ons op bij vragen over dit integriteitsbeleid, de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten overeenkomstig dit Integriteitsbeleid of de toepasselijke wetgeving.
Lindström & Sondén AB
Org.no: 556762-7392
Postadres: Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sweden
E-mail: info@lsbolagen.se
Ombudsman voor gegevensbescherming: Mikael Rubensson
E-mail: mikael.rubensson@lsbolagen.se